Check

Giá cả

Chọn một kế hoạch dựa trên việc sử dụng hoặc kích thước nhóm của bạn.

Thay đổi kế hoạch của bạn bất cứ lúc nào.

Truy cập ngay lập tức.

Chọn tiền tệ

Chọn chu kỳ thanh toán

Riêng biệt, cá nhân, cá thể

9,99 US$/tháng

  • Được thiết kế cho 1 người
  • Truy cập đầy đủ vào tất cả các tính năng
  • Sử dụng bất kỳ số lượng thiết bị nào
  •  
Bắt đầu

Đội

19,99 US$/tháng

  • Được thiết kế cho nhiều người dùng ở 1 vị trí
  • Truy cập đầy đủ cho tất cả các thành viên
  • Các thành viên trong nhóm không giới hạn
  • Quản lý truy cập dữ liệu
Bắt đầu

So sánh kế hoạch

Riêng biệt, cá nhân, cá thể Đội
Truy cập đầy đủ vào tất cả các tính năng
Có sẵn trên iOS, Android và ứng dụng web
Các thành viên trong nhóm không giới hạn
Thêm hoặc xóa quyền truy cập thành viên
Dữ liệu được chia sẻ với toàn bộ tổ chức