#

ការគណនាថ្លៃដើម

គណនាតម្លៃផលិតកម្មសម្រាប់រូបមន្តនិងរបស់របររបស់អ្នកសម្រាប់លក់។

ស្វែង

សារពើភ័ណ្ឌនិងបញ្ជាទិញ

ផ្ញើការបញ្ជាទិញទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់អ្នក។ គ្រប់គ្រងគ្រឿងផ្សំនៅក្នុងសារពើភ័ណ្ឌរបស់អ្នក។

ស្វែង
Prepare items for sale.

រៀបចំធាតុសម្រាប់លក់

មើលការចំណាយធៀបនឹងប្រាក់ចំណេញ។ ត្រៀមខ្លួនដើម្បីលក់ផលិតផលរបស់អ្នក។

ស្វែង