د شیفونو لپاره اپلیکیشن

درد د متناسب قیمتونو څخه بهر واخلئ

A screenshot of Fillet on an iPhone and an iPad demonstrating the Photos feature.

د بریا کیسې

Three friends and Fillet customers smiling and opening a bottle of wine.

دېرش کاله دمخه، نوغهرازاز د بلنو ډلورمیټونو کې تاسیس شوی و. د کلونو کار کولو وروسته، په ګډه کار کولو څخه، درې د ژوند اوږد ملګري د مدیریت څخه نیولي. دا ملګري لوګي، ډینیل او ګیواناني دي.

بشپړه کیسه وګورئ

100،000 پخلنځی، د نړۍ په کچه

په زرګونو سوداګرۍ کې شامل شئ چې په Fillet کې باور لري

Restaurants, hotels, bakeries, cafes, private chefs, caterers, breweries, culinary schools, event planners, food trucks, bed-and-breakfasts, specialty producers, and more.